Usługi

Kancelaria świadczy stałą i doraźną pomoc prawną dla osób fizycznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą o różnych profilach działalności, jak i różnej formie organizacyjnej.

W ramach świadczonej usługi, Radca Prawny udziela porad prawnych, sporządza pisma przedprocesowe, jak i pisma procesowe, opinie prawne, informacje prawne, analizy prawne, a także zastępuje Klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Radca Prawny Bartosz Duda świadczy pomoc prawną w zakresie:

Prawa cywilnego

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego. Zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych, negocjujemy i opiniujemy umowy pod kątem zabezpieczenia interesów naszych klientów.

Radca Prawny reprezentuje swoich Klientów podczas przedsądowego i sądowego dochodzenia roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami.

Prawnik reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych (zarówno dotyczące szkód osobowych, jak i majątkowych), jak i w związku ze zdarzeniami powstałymi na skutek innych zdarzeń losowych, zarówno na etapie przedsądowym podczas kontaktów z zakładem ubezpieczeń, jak również na drodze sądowego postępowania cywilnego w związku z dochodzonym odszkodowaniem lub zadośćuczynieniem. Ponadto, reprezentuje Klientów w procesach karnych, w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, związanych z ustaleniem winy sprawcy zdarzenia.

Kancelaria zajmuje się doradztwem w sprawach dotyczących nieruchomości, w szczególności dotyczących roszczeń z tytułu umowy najmu i dzierżawy, eksmisji z nieruchomości, zniesienia współwłasności nieruchomości, jak i spraw o zasiedzenie.

Prawa spadkowego

Kancelaria udziela kompleskowej pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego. Radca Prawny udziela porad z przedmiotowego zakresu, a także reprezentuje Klientów przed Sądem w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz o zachowek.

Prawa rodzinnego

Kancelaria udziela kompleskowej pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego, w tym spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej, spraw dotyczących orzekania o alimentach, ich podwyższenia i obniżenia, jak również uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach rozwodowych, zarówno z orzekaniem o winie, jak i bez orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia. Zapewnia przy tym fachowe doradztwo w zakresie uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron oraz kontaktów z nimi. W przypadku pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, udziela wsparcia w zakresie negocjowania, przygotowania warunków rodzicielskiego planu wychowawczego.

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nie nastąpił jeszcze trwały rozkład pożycia, Radca Prawny świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawie dotyczącej orzeczenia separacji.

Kancelaria prowadzi sprawy sądowe w zakresie podziału majątku wspólnego byłych małżonków przy uwzględnieniu ich wzajemnych rozliczeń i nakładów poczynionych z majątku osobistego na majątek wspólny, w tym także przyczynienia się każdego z małżonków do powstania tego majątku.

W trakcie trwania związku małżeńskiego Kancelaria prowadzi również postępowania dotyczące ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami oraz postępowania o zaspokajanie bieżących potrzeb rodziny.

Prawa karnego

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc prawną osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa poprzez sporządzania zawiadomień o jego popełnieniu, jak również subsydiarnych aktów oskarżenia, czy powództw adhezyjnych.

Radca Prawny reprezentuje interesy osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz występuje w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Prawa administracyjnego

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przed organami administracji publicznej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach przedmiotowej dziedziny Radca Prawny udziela porad prawnych oraz sporządza odwołania, zażalenia, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Skargi Kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.